تبلیغات
looxweb - قسمت سوم مقاله برون سپاری
archive
مطالب اخیر
لینک دوستان

آمار بازدید وبلاگ

webgozar
MAIN - ATOM - RSS
looxweb - قسمت سوم مقاله برون سپاری
معرفی کالا های برتر آموزشی در سطح کشور
این وبلاگ در جهت معرفی کالا های برتر به کاربران راه اندازی شده است

قسمت سوم مقاله برون سپاری

7قسمت سوم مقاله برون سپاری برون سپاری   امروزه اكثر شركتها توجه ویژ های به مسأله برون سپاری دارند . شركتها منابع محدودی دارند و نم یتوانند بضاعت مالی داشتن تمام تكنولوژیها در درون خودشان را داشته باشند. نتیجه این امر افزایش آگاهی نسبت به اهمیت تصمیمات برون سپاری شده است. تصمیمات برون سپاری مقداری از منابع و سرمایه را جهت صرف در موارد دیگر آزاد م یسازد. با بررسی ساختار هزینه شركتهای تولیدی در كشورهای مختلف نتایج مشابهی گزارش شده است: همه آنها بیان می كنند كه مواد و قطعات/ فرایندها خریداری شده از تأمی نكنندگان ١ بطور ... ادامه مطلب ...
7قسمت سوم مقاله برون سپاری
برون سپاری

 

امروزه اكثر شركتها توجه ویژ های به مسأله برون سپاری دارند . شركتها منابع محدودی دارند و نم یتوانند بضاعت مالی داشتن تمام تكنولوژیها در درون خودشان را داشته باشند. نتیجه این امر افزایش آگاهی نسبت به اهمیت تصمیمات برون سپاری شده است. تصمیمات برون سپاری مقداری از منابع و سرمایه را جهت صرف در موارد دیگر آزاد م یسازد. با بررسی ساختار هزینه شركتهای تولیدی در كشورهای مختلف نتایج مشابهی گزارش شده است: همه آنها بیان می كنند كه مواد و قطعات/ فرایندها خریداری شده از تأمی نكنندگان ١ بطور متوسط ٥٠ درصد كل هزینه های تولیدی را تشكیل م یدهد. بنابراین هزینه های مدیریت زنجیره تأمین ، یك عنصر اصلی در مدیریت هزینه كل و افزایش سودآوری شركت   می باشد. شواهد حاكی از آن است كه در گذشته رابطه تأمین بصورت سیستماتیك انجام نمی شده است. اما در سالهای اخیر مدلهایی در این رابطه ارائه شده است. تصمیمات تأمین  تنها به مواد و قطعات  فرایندها محصول محدود نم یشود و در رابطه با فعالیتهای غیر تولیدی از قبیل خدمات پشتیبانی قابل كاربرد است. در اكثر سازمانها، تصمیمات تأمین بالقوه زیادی وجود دارد. به طور مثال، شركتهای تولیدی صدها قطعه دارند كه م یتواند از داخل یا خارج سازمان تأمین گردد.

نتیجه تصمیمات متأثر از كیفیت اطلاعات در دسترس و فرضیات استفاده شده در تحلیل می باشد. در كنار ملاحظات هزینه و سود، در تصمیمات تأمین، مسائل استراتژی، ارزیابی مالی، ابعاد كارایی و ریسك در رابطه با كیفیت تأمین كننده، قابلیت اطمینان ، زمانهای پیشبرد و تحویل مد نظر قرار م یگیرند. زمانیكه تمام این فاكتورها با هم در نظر گرفته می شوند، تصمیم تأمین می تواند یك تصمیم بسیار پیچیده و حساس باشد كه بر سودآوری ، سرمای هگذاری و موقعیت رقابتی تأثیر می گذارد. یك تصمیم اشتباه م یتواند منجر به هزینه های محصول بالاتر، حیف و میل و از دست دادن فرصتها، مشتریان و سهم بازار شود .

برون سپاری زمانی اتفاق می افتد كه یك شركت (“مشتری”) كل یا قسمتی از یك وظیفه كسب و كار داخل را به یك تدارك كننده خدمت خارجی (فروشنده( واگذار می نماید. فروشنده اغلب مواقع اما نه همیشه، دارایی ها، امتیاز نرم افزار و یا افرادی را كه مشتری جهت انجام وظیفه استفاده م یكند اجاره یا خرید خواهد كرد.

 

 

Ø      مزایای برون سپاری

ü      بهبود نتایج مالی

ü      بهبود نتایج كسب و كار

 

 

Ø      مضرات برون سپاری

ü      از دست دادن كنترل

ü      از دست دادن انعطا فپذیری

ü      تأثیر بر كاركنان

ü      بعضی هزینه های افزایش یافته

 

یکشنبه 22 اسفند 1395 - 03:36 ق.ظ -